Algemene Voorwaarden Website

1. Beheer en aanvaarding

Deze website van Anneke Crauwels wordt uitgebaat door:

AnA Interieur BV
Onder-den-Toren 8, bus 0002
2800 Mechelen
KBO nr.: 0707.802.961
info@annekecrauwels.com

Het gebruik van de website annekecrauwels.com is onderworpen aan de hierna opgenomen algemene voorwaarden. Door gebruik te maken van deze website wordt u als gebruiker geacht van deze algemene voorwaarden kennis te hebben genomen en de algemene voorwaarden zonder enig voorbehoud te aanvaarden. Ingeval van een tegenstrijdigheid tussen de bepalingen van deze disclaimer en de voorwaarden van specifieke producten of diensten op deze website, primeren de voorwaarden van de producten of diensten.

2. Doel van de website

De website annekecrauwels.com is een representatie van de architecturale werken van Anneke Crauwels en mogelijkheid om contact te leggen.

Deze website wil een eenvoudige en snelle toegang bieden tot de informatie en diensten van de onderneming van de beheerder. Alle informatie op deze website is van algemene aard, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald werd. U mag deze informatie dan ook niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies beschouwen. De informatie op deze website is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden. Om een specifiek of persoonlijk advies te verkrijgen, moet u uitdrukkelijk contact opnemen met de beheerder. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend.

3. Gebruik van de website

De beheerder besteedt veel aandacht en zorg aan zijn website en streeft ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Ondanks de voortdurende inspanningen daartoe kan de beheerder niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en/of bijgewerkt is. Als bepaalde informatie die op of via de website verstrekt wordt bepaalde tekortkomingen vertoont, zal de beheerder de nodige inspanningen leveren om die tekortkomingen zo snel als mogelijk weg te werken.

De beheerder kan de inhoud van de website en de daarop aanwezige hyperlinks op elk moment en zonder voorafgaande aankondiging of kennisgeving aanpassen, wijzigen, aanvullen en/of verwijderen. De beheerder raadt de gebruiker dan ook aan om de tekst van deze disclaimer periodiek door te nemen. Als de gebruiker zelf bepaalde onjuistheden zou vaststellen, dan verbindt hij zich ertoe dit zo spoedig mogelijk te melden aan de beheerder, zodat de laatstgenoemde de nodige maatregelen kan treffen.

De beheerder spant zich in om onderbrekingen van technische aard zo veel mogelijk te voorkomen. De beheerder kan evenwel niet garanderen dat zijn website volledig vrij van onderbreking is en/of niet door andere technische problemen zou worden getroffen. De beheerder is niet aansprakelijk voor het ongestoord gebruik van deze website.

De beheerder wijst elke aansprakelijkheid af voor de keuzes die de gebruiker maakt op basis van gegevens die hij op de website terugvindt. Hetzelfde geldt voor de daaruit voortvloeiende gevolgen. De beheerder kan niet aansprakelijk gesteld worden voor om het even welke (on)rechtstreekse schade die zou ontstaan uit het gebruik van deze website of van de op of via de website ter beschikking gestelde informatie. Partijen verstaan hieronder onder andere, maar niet limitatief: alle soorten economische verliezen, eventuele werkonderbrekingen, de beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem van de gebruiker of van/aan de apparatuur of programma’s van de gebruiker.

4. Hyperlinks en verwijzingen

De gebruiker wordt op of via deze website doorverwezen naar websites van derden. De beheerder beschikt over geen enkele technische of inhoudelijke controlemogelijkheid of zeggenschap ten aanzien van de websites van deze derde partijen. De beheerder kan daarom geen enkele zekerheid geven of aansprakelijkheid oplopen inzake de volledigheid of juistheid van de inhoud, noch inzake de beschikbaarheid van de voorgenoemde websites en informatiebronnen. Deze doorverwijzingen gebeuren op eigen risico van de gebruiker. De doorverwijzing houdt op geen enkele manier een bekrachtiging in van de externe website of van de inhoud daarvan. De beheerder aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor rechtstreeks of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruiken van dergelijke externe websites en hun inhoud.

5. Bescherming van persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden verwerkt overeenkomstig onze ‘privacy verklaring’, die integraal deel uitmaakt van deze algemene voorwaarden. U kan onze privacy verklaring via deze link nalezen

8. Intellectuele eigendomsrechten

De gebruiker heeft het recht om de informatie op deze site te consulteren, voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren, mits hij de bron vermeldt overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten. Voor het gebruik of de eventuele reproductie van multimedia-informatie, zoals o.a. geluid, beeld, software, etc., is steeds een voorafgaande toestemming vereist vanwege de beheerder. Hetzelfde geldt voor alle informatie waarvoor uitdrukkelijk beperkingen van het gebruik worden vermeld.

De beheerder behoudt in elk geval als enige alle intellectuele eigendomsrechten op de website zelf en op de ter beschikking gestelde informatie. Als de gebruiker de intellectuele rechten of andere rechten van de beheerder of derde partijen zou miskennen en de hierboven gestelde voorwaarden niet zou naleven, dan zal de gebruiker de beheerder of betrokken derde partijen moeten vergoeden en vrijwaren tegen alle aanspraken of vorderingen die gevorderd worden als gevolg van de gepleegde inbreuk.

9. Vertrouwelijkheid

Alle informatie of materiaal die de gebruiker ongevraagd en/of uit eigen beweging aan de beheerder bezorgt, zullen als niet-vertrouwelijke informatie worden beschouwd. De beheerder mag die informatie, reacties en gegevens naar eigen goeddunken gebruiken, rekening houdend met de beperkingen die voorzien zijn in de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. De gebruiker stemt ermee in dat de beheerder deze ideeën, concepten, kennis en technieken mag aanwenden voor om het even welk doel, waaronder ook begrepen de ontwikkeling van nieuwe producten of diensten.

10. Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing op deze overeenkomst, alle interpretatieproblemen, alle geschillen en alle vorderingen die voortkomen uit het gebruik van deze website of de informatie die erop vermeld wordt. Het raadplegen van deze website impliceert dat de gebruiker zich onderwerpt aan de rechtsmacht van de Nederlandstalige rechtbanken van Mechelen in België, die als enige bevoegd zullen zijn ingeval van onduidelijkheden, geschillen of alle andere soorten vorderingen die uit het gebruik van deze website voortvloeien.


Algemene Voorwaarden Webshop

1.Identiteit ondernemer

De webwinkel van Anneke Crauwels (www.annekecrauwels.com/shop) wordt uitgebaat door:
A. gcv
Onder-den-Toren 8, bus 0002
2800 Mechelen
KBO nr.: 0635.935.562
shop@annekecrauwels.com

Hierna “De Verkoper”

2. Toepassingsgebied

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van alle producten die in deze webwinkel worden aangeboden.
 2. Deze algemene voorwaarden bevatten bepalingen omtrent de verkoop, levering, betaling, eventuele terugzending en andere aspecten die met voorgaande opsomming verband houden.

3. Aanbod producten

 1. Het aanbod omvat alle producten die getoond worden op deze webwinkel. De verkoop van producten die door de verkoper worden aangeboden buiten deze webwinkel vallen niet onder de bepalingen van deze algemene voorwaarden.
 2. De verkoper tracht een zo nauwkeurig en volledig mogelijke omschrijving van de producten te geven op de productpagina. Hiertoe wordt ook gebruik gemaakt van één of meerdere afbeeldingen, zodat potentiële kopers het aanbod kunnen beoordelen. Afbeeldingen bieden een zo waarheidsgetrouw mogelijke weergave. Desondanks zal een potentiële koper altijd een normaal beoordelingsvermogen moeten aanwenden om zich de producten voor te stellen alvorens hij/zij tot aankoop overgaat. Bijkomende informatie kan altijd op aanvraag worden bezorgd.
 3. De omschrijving van het aangeboden product zal ook nog verdere informatie bevatten omtrent de rechten en verplichtingen die met de aankoop verband houden zoals:
  • Prijsvermelding inclusief btw
  • Betalingsmodaliteiten
  • Eventuele kortingen
  • Leveringstermijn

4. De overeenkomst

 1. De koper plaatst een bestelling door de geselecteerde producten toe te voegen aan de virtuele winkelmand. De overeenkomst tot aankoop van de producten, zoals neergelegd in deze algemene voorwaarden, treedt echter pas in werking op het ogenblik dat de koper de algemene voorwaarden aanvaardt en zijn aankoop bevestigd door de bestelknop “betalen” in te drukken.
 2. Alle rechten en plichten die zijn neergelegd in deze algemene voorwaarden worden van kracht zodra de overeenkomst inwerking is zoals hierboven bepaald, met uitzondering van de leveringsplicht van de verkoper zoals neergelegd in artikel 5. De leveringsplicht van de verkoper treedt immers pas in werking zodra de betaling werd ontvangen conform artikel 6.
 3. Deze algemene voorwaarden kunnen ten allen tijden en met uitwerking voor toekomstige aankopen gewijzigd worden. De koper moet zich dus per aankoop vergewissen van de op deze aankoop van toepassing zijnde voorwaarden. De algemene voorwaarden die van toepassing zijn op een tot stand gekomen overeenkomst kunnen niet ten nadele van de koper gewijzigd worden, tenzij in geval van nietigheid of ongeldigheid van bepalingen van deze voorwaarden. In dat geval blijven evenwel de bepalingen van artikel 11 onverkort van toepassing.

5. Levering en eigendomsoverdracht

 1. De verkoper verbindt zich ertoe de aangekocht producten te leveren zodra de betaling is ontvangen overeenkomstig de bepalingen in artikel 6. Zolang de betaling niet is ontvangen, rust op de verkoper geen leverplicht.
 2. De geschatte leveringstermijn zal staan aangeven op de productpagina. Indien het niet mogelijk zou blijken de producten binnen deze aangegeven termijn te leveren, zal de verkoper de koper hier onverwijld over inlichten en een aanvullende termijn voorstellen. Indien de verkoper ook niet binnen deze aanvullende termijn kan leveren, mag de koper van de aankoop afzien en deze overeenkomst ontbinden.
 3. De verkoper zal de producten leveren op het adres dat door de koper werd opgegeven of de producten ter plaatste op het adres van de verkoper overhandigen, afhankelijk van de keuze die de koper tijdens de bestelling heeft gemaakt.
 4. De verkoper levert enkel binnen België. De verkoper is niet gebonden om de producten te leveren aan een adres in het buitenland.
 5. Indien de verkoper de producten moet leveren op het door de koper opgegeven adres, kan hij hiervoor gebruik maken van leveranciers die de verzending op zich nemen.
 6. Indien AnA van een leverancier gebruik maakt om de levering uit te voeren en deze leverancier levert de gekochte producten niet of laattijdig, kan AnA niet aansprakelijk worden gesteld voor enige gevolgschade die hieruit voortkomt. AnA zal enkel aangesproken kunnen worden voor de waarde van de producten die niet werden geleverd.
 7. De verkoper kan voor de levering van de producten een leveringskost aanrekenen. Indien dit het geval is, wordt de omvang van deze leveringskost duidelijk aangegeven vooraleer de overeenkomst in werking treedt en de aankoop tot stand komt. De omvang kan tevens afhankelijk zijn van de door de koper gekozen leveringswijze zoals vermeld in punt 3. hierboven.
 8. De koper wordt eigenaar van de producten zodra hij van deze in het bezit wordt gesteld. Op dat ogenblik gaat ook het risico wegens verlies of beschadiging van de producten over van de verkoper op de koper.

6. Betaling

 1. Zodra de koper de algemene voorwaarden heeft aanvaard en de bestelknop “Betalen” heeft ingedrukt, is hij gehouden tot het betalen van de prijs voor het bestelde product. Deze prijs staat aangegeven op de productpagina en wordt uitdrukkelijk gecommuniceerd alvorens de aankoop wordt verricht. Deze prijs omvat alle belastingen, taksen en diensten inclusief de belasting over toegevoegd waarde (B.T.W.). Afzonderlijk kan, zoals hierboven vermeldt in 5.7, ook nog een leveringskost worden aangerekend. Deze wordt eveneens uitdrukkelijk aangegeven tijdens het bestelproces, alvorens de verkoop tot stand komt.
 2. De betaling kan enkel geschieden op de wijze en via de mogelijkheden die op de webpagina worden aangegeven. De verkoper kan niet verplicht worden een betaling te aanvaarden op een andere wijze.

7. Herroepingsrecht

 1. Binnen een termijn van 14 dagen, startende vanaf de dag na de levering, kan de koper beslissen de gekochte producten niet te houden en gebruik te maken van zijn “herroepingsrecht”.
 2. Om van zijn herroepingsrecht gebruik te maken moet de koper de verkoper hierover inlichten binnen de hierboven in punt 1 genoemde termijn. De koper kan dit doen per e-mail op het e-mail adres shop@annekecrauwels.com. De consument vermeldt hierbij zijn naam en adresgegevens, het product en eventueel een productnummer, de besteldatum en datum van ontvangst van het product. De koper kan ook gebruik maken van het modelformulier voor herroeping digitaal of per post te verzenden aan de verkoper. Dit modelformulier is te vinden op https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Forms/Formulier-herroeping.pdf. Er moet geen reden worden opgegeven waarom van het herroepingsrecht gebruik wordt gemaakt.
 3. De koper is ertoe gehouden om de producten binnen 14 dagen na de dag waarop hij zijn beslissing om zijn herroepingsrecht uit te oefenen aan de verkoper heeft meegedeeld, terug te zenden naar de verkoper . De kosten die verband houden met de terugzending zijn ten laste van de koper.
 4. Binnen een termijn van 14 dagen nadat de verkoper in kennis werd gesteld dat de koper het herroepingsrecht zal inroepen, zal de verkoper de aankoopprijs terugbetalen vermeerderd met de initiële leveringskost indien deze verschuldigd was. De terugbetaling zal gebeuren met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de koper betaald heeft. Indien de verkoper de goederen niet ontvangen heeft of geen bewijs heeft gekregen van de koper dat de goederen werden teruggestuurd, kan de verkoper met de terugbetaling wachten.
 5. De koper zal tijdens de termijn waarbinnen hij van het herroepingsrecht gebruik kan maken zorgvuldig omgaan met de producten en hun verpakking. De producten mogen enkel worden uitgepakt of in gebruik genomen worden in de mate dat dit nodig is om het product te beoordelen. Aangebrachte schade zal in mindering worden gebracht van het terug te betalen bedrag. In de mate van het mogelijke stuurt de koper de producten terug in hun originele verpakking. In ieder geval moeten zij met alle toebehoren worden terug gestuurd.
 6. De bepalingen in dit artikel zijn niet van toepassing op producten die op maat werden gemaakt. Voor producten die beschadigd werden geleverd, kan beroep worden gedaan op de garantieregeling zoals bepaald in artikel 8 hieronder.

8. Garantie

 1. Indien de producten gebreken of defecten vertonen, verbindt de verkoper er zich voor een termijn van 2 jaar vanaf de levering toe het product te herstellen of te vervangen.
 2. Indien een herstelling of vervanging buitensporige moeilijkheden met zich meebrengt of niet binnen een redelijke termijn kan worden uitgevoerd, heeft de koper het recht de overeenkomst te ontbinden en terugbetaling te krijgen of om een prijsverlaging te eisen.
 3. De herstelling of vervanging is volledig ten laste van de verkoper.
 4. De koper verbindt er zich toe om de verkoper onverwijld in te lichten indien hij een defect of een gebrek vaststelt.
 5. Deze bepalingen zijn niet van toepassing op defecten of gebreken die door de koper zelf zijn toegebracht door het product op een manier te gebruiken die ingaat tegen diens bestemming. Deze bepalingen zijn eveneens niet van toepassing op defecten of gebreken waarvan de koper reeds op de hoogte was doordat hij daarover ondubbelzinnig is geïnformeerd vooraleer hij tot aankoop overging.

9. Bescherming persoonsgegevens

 1. Als koper zult u bepaalde persoonsgegevens moeten registreren teneinde de koop via de webwinkel mogelijk te maken.
 2. Deze persoonsgegevens zullen worden verwerkt overeenkomstig onze “privacy verklaring”, die integraal deel uitmaakt van deze algemene voorwaarden. U kan onze privacy verklaring via deze link nalezen.

10. Klachten

 1. De koper die niet tevreden is over zijn aankoop, de levering of de dienstverlening van de verkoper, kan contact opnemen via shop@annekecrauwels.com met als onderwerp de vermelding “Klacht Webshop”. De verkoper spant zich in de klacht binnen een termijn van 7 dagen te behandelen. Elke klacht zal persoonlijk worden behandeld.
 2. Als koper heeft u tevens het recht om klacht in te dienen bij de Belgische Consumentenombudsdienst (https://consumentenombudsdienst.be/nl) of het Europese platform voor online geschillenbeslechting (http://ec.europa.eu/odr).

11. Overige bepalingen

 1. De ongeldigheid of nietigheid van een bepaling van deze voorwaarden heeft geen gevolgen voor de geldigheid en uitwerking van de overige bepalingen van deze voorwaarden. Indien een bepaling gedeeltelijk nietig of ongeldig wordt verklaard, zal het deel van de bepaling dat behouden blijft onverkort blijven gelden.
 2. Indien een bepaling geheel of gedeeltelijk nietig of ongeldig wordt verklaard, verbinden de partijen zich ertoe om deze bepaling te vervangen door een bepaling die wel afdwingbaar is en die zo goed als mogelijk de vernietigde of ongeldige bepaling vervangt op een manier die aansluit bij de bedoeling van de partijen.
 3. De verkoper kan de rechten en plichten waartoe hij zich middels deze voorwaarden heeft verbonden altijd en zonder voorafgaande instemming van de koper overdragen aan een verbonden onderneming of een derde partij. De verkoper is wegens deze overdracht aan de koper geen vergoeding verschuldigd.

12. Toepasselijk recht – bevoegde rechtbanken

 1. Deze voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht.
 2. Enkel de rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement Mechelen zijn bevoegd om van een geschil kennis te nemen.
 3. De partijen verbinden zich ertoe om hun geschil alvorens het aan de rechtbank voor te leggen minnelijk te regelen.
 4. De partijen verbinden zich ertoe om het bestaan van hun geschil vertrouwelijk te houden.

Privacy Verklaring website Anneke Crauwels

De website van Anneke Crauwels (www.annekecrauwels.com) wordt beheerd door:

AnA Interieur BV
Onder-den-Toren 8, bus 0002
2800 Mechelen
KBO nr.: 0707.802.961
info@annekecrauwels.com

Hierna “Anneke Crauwels”

1. Toepassingsgebied

 1. Deze privacy verklaring is van toepassing op iedereen die deze website bezoekt en persoonsgegevens achterlaat.
 2. Deze privacy verklaring licht toe om welke reden wij deze gegevens verzamelen, hoe zij worden verwerkt en met wie u contact kunt opnemen als u hieromtrent vragen heeft.
 3. Door van deze website gebruik te maken, verklaart u kennis te hebben genomen van deze privacy verklaring en met de bepalingen die erin zijn opgenomen in te stemmen.

2. Gegevens die wij verwerken

 1. Anneke Crauwels verzamelt gegevens van personen die (1) onze website bezoeken, (2) bij ons producten aankopen, (3) aangeven gecontacteerd te willen worden voor promotieacties en (4) ons contacteren om een klacht in te dienen.
 2. De gegevens die wij verzamelen zijn als volgt:
  • Uw IP-adres
  • naam en voornaam
  • e-mailadres
  • adresgegevens
  • telefoonnummer
  • betaalgegevens
  • Bedrijfsnaam en BTW-nummer
  • Andere informatie die u ons bezorgt via het contactformulier
 3. De gegevens die wij effectief verzamelen zijn afhankelijk van de categorie waarin u zich bevindt. Zij worden verzameld via cookies, via het registratieformulier om zich als klant te registreren en aankopen te doen of via het aanmeldingsformulier voor promotionele acties.

3. Doel verwerking persoonsgegevens

Wij verwerken uw persoonsgegevens om de volgende redenen:

 • Om statistische gegevens te verzamelen waarmee wij onze dienstverlening kunnen verbeteren.
 • Om u als klant te kunnen identificeren zodat wij de producten en diensten kunnen leveren die u heeft besteld en u over het verloop van uw bestelling te kunnen informeren.
 • Wij moeten u als klant tevens kunnen identificeren om de producten die werden besteld te factureren en de betaling ervan te kunnen garanderen.
 • Om u als klant te kunnen identificeren om een klacht die we van u hebben ontvangen te kunnen verhelpen.
 • Wij moeten aan bepaalde wettelijke verplichtingen voldoen en dienen om die reden soms gebruik te maken van persoonsgegevens die werden verzameld.
 • Om u op de hoogte te kunnen houden van interessante promoties of nieuwigheden, indien u ermee heef ingestemd deze te ontvangen. Zie daartoe hieronder punt 4.

4. Reclamedoeleinden

 1. Indien u op de hoogte wilt worden gehouden van interessante promoties of nieuwigheden, dient u hier expliciet mee te in te stemmen. Wij zullen in dat geval om die reden van de door u opgeven persoonsgegevens gebruik maken.
 2. Indien u niet langer wenst dat uw persoonsgegevens voor reclamedoeleinden worden gebruikt, kan u uw toestemming op elk moment en zonder motivering intrekken. Deze intrekking treedt onmiddellijk in werking. Hoe u dat doet, leest u in punt 8.1 van deze privacy verklaring.

5. Derden

 1. Anneke Crauwels zal uw gegevens niet verkopen of verhuren of anderszins commercialiseren. Wel kan Anneke Crauwels gebruik maken van derden om de levering van de door u gekochte producten te leveren. In dergelijk geval zullen deze derden van Anneke Crauwels nooit meer gegevens ontvangen dan noodzakelijk voor de uitvoering van hun opdracht.
 2. In uitzonderlijke omstandigheden kan het voorvallen dat Anneke Crauwels gedwongen wordt informatie over te geven aan derden in het kader van wettelijke verplichtingen of een gerechtelijk bevel. Anneke Crauwels zal u in dit geval zo goed als mogelijk en indien toegestaan op voorhand inlichten.

6. Duur bewaring en bewerking

 1. De persoonsgegevens worden door Anneke Crauwels slechts bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is om de doelstellingen te kunnen bereiken waarvoor zij werden verzameld.
 2. U kunt met betrekking tot de door u overhandigde persoonsgegevens altijd de rechten uitoefenen die zijn opgesomd in artikel 7.

7. Rechten

 1. U heeft het recht Anneke Crauwels te verzoeken om de persoonsgegevens die van u worden bewaard en verwerkt in te kijken. Tevens heeft u het recht om deze gegevens te laten verbeteren, het gebruik of de verwerking ervan te beperken, u tegen de verwerking te verzetten of ze door Anneke Crauwels te laten verwijderen. Anneke Crauwels kan in dat geval wel beslissen bepaalde diensten of goederen niet meer te leveren.
 2. U heeft het recht Anneke Crauwels te verzoeken de persoonsgegevens die van u worden bewaard aan u over te dragen of aan een door u aangewezen persoon over te dragen.
 3. U heeft het recht de toestemming voor het gebruik van uw gegevens in te trekken, met name met betrekking tot de verwerking ervan voor reclamedoeleinden.

8. Contact en klachten

 1. Indien u Anneke Crauwels met betrekking tot uw persoonsgegevens wilt contacteren of de in artikel 7 opgesomde rechten wenst uit te oefenen, kunt u een e-mail sturen op het e-mailadres info@annekecrauwels.com . U kunt Anneke Crauwels ook per post bereiken op het adres opgenomen bovenaan deze privacy verklaring of gebruik maken van het contactformulier op de website. Indien u uw rechten wilt uitoefenen, gelieve altijd een bewijs van uw identiteitskaart toe te voegen aan uw aanvraag.
 2. Indien u meent dat Anneke Crauwels uw persoonsgegevens verwerkt op een manier die strijdig is met de wet of deze privacy verklaring, kunt u ook altijd een klacht indienen bij de Belgische Privacycommissie:Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer
  Drukpersstraat 35
  1000 Brussel
  +32 2 274 48 00
  e-mail: contact(at)apd-gba.be
  formulier: https://www.privacycommissie.be/klacht.html

Cookie verklaring

De website van Anneke Crauwels (www.annekecrauwels.com) wordt beheerd door:

AnA Interieur BV
Onder-den-Toren 8, bus 0002
2800 Mechelen
KBO nr.: 0707.802.961
info@annekecrauwels.com

Hierna “Anneke Crauwels”

1. Toepassingsgebied

 1. Dit cookie beleid is van toepassing op alle domeinen en subdomeinen van de website “www.annekecrauwels.com”.
 2. Dit cookie beleid geeft een overzicht van het type cookies dat Anneke Crauwels verzamelt en legt uit hoe u als gebruiker toestemming kunt geven voor het al dan niet bijhouden van deze cookies.

2. Wat zijn cookies

Cookies zijn bestanden die op het elektronische toestel waarmee u deze website bezoekt, kunnen worden geplaatst en waarmee bepaalde gegevens, waaronder soms ook persoonsgegevens, kunnen worden geraadpleegd.

3. Toestemming

 1. Anneke Crauwels gebruikt cookies om haar dienstverlening te verbeteren en uw gebruikservaring te optimaliseren.
 2. Als u de website van Anneke Crauwels voor het eerst bezoekt, zult u de gelegenheid krijgen te kiezen welke cookies Anneke Crauwels wel en niet mag gebruiken. Per cookie of per categorie zult u afzonderlijk toestemming kunnen geven. Deze toestemming kunt u later altijd intrekken of uitbreiden via de knop Cookies Beheren. U zult ook de mogelijkheid krijgen om alle cookies te weigeren.
 3. Indien u bepaalde cookies weigert, kan het zijn dat u niet van alle functies van de website gebruik zult kunnen maken.

4. Overzicht cookies

Hieronder vindt u een overzicht van de cookies waar Anneke Crauwels gebruik van maakt:

a. Technisch noodzakelijke cookies

# Naam Omschrijving Bewaarduur
1 cookies.js Bepaalt of de bezoeker toestemming heeft gegeven voor het opslaan van de cookies en zorgt ervoor dat deze toestemming niet opnieuw moet worden gevraagd. Sessie
2 uncode_privacy[consent_types] Bepaalt of de bezoeker toestemming heeft gegeven voor het opslaan van de cookies en zorgt ervoor dat deze toestemming niet opnieuw moet worden gevraagd. 1 Jaar
3 uncodeAI.css Bepaalt welk toestel de bezoeker gebruikt zodat de website zich kan aanpassen aan de optimale resolutie voor dat toestel. Sessie
4 uncodeAI.images Bepaalt welk toestel de bezoeker gebruikt zodat de website zich kan aanpassen aan de optimale resolutie voor dat toestel. Sessie
5 uncodeAI.screen Bepaalt welk toestel de bezoeker gebruikt zodat de website zich kan aanpassen aan de optimale resolutie voor dat toestel. Sessie
6 wc_cart_hash_# Houdt bij wat zich in de winkelmand bevindt Sessie
7 wc_fragments_# Bepaalt welk toestel de bezoeker gebruikt zodat de website zich kan aanpassen aan de optimale resolutie voor dat toestel. Sessie

 

b. Analytische cookies

# Naam Omschrijving Bewaarduur
1 _ga Registreert een uniek ID per bezoeker waarmee statistische data wordt gegenereerd over hoe die bezoeker de website gebruikt. 2 jaar
2 _gat Wordt gebruikt door Google Analytics om de verzoekratio (“request rate”) te bepalen 1 dag
3 _gid Registreert een uniek ID per bezoeker waarmee statistische data wordt gegenereerd over hoe die bezoeker de website gebruikt. 1 dag
4 _pinterest_cm Gebruikt door Pinterest om het gebruik van deze dienst te kunnen nagaan. 1 jaar
5 mailchimp_landing_site Gebruikt om te registreren hoe de bezoeker op de website binnenkomt. Deze functie wordt aangeboden door Mailchimp. 27 dagen

 

c. Marketing cookies

# Naam Omschrijving Bewaarduur
1 r/collect Deze cookie wordt gebruikt door Google Analytics om data te verzamelen over het toestel en het gedrag van de bezoeker. Het traceert de bezoekers met betrekking tot hun toestellen en marketingkanalen. Sessie
2 tk_lr Verzamelt data over de voorkeuren en het gedrag van de bezoeker op de website. Deze informatie wordt gebruikt om inhoud en advertenties relevanter te maken voor de specifieke bezoeker. 1 jaar
3 tk_or Verzamelt data over de voorkeuren en het gedrag van de bezoeker op de website. Deze informatie wordt gebruikt om inhoud en advertenties relevanter te maken voor de specifieke bezoeker. 5 jaar
4 tk_r3d Verzamelt data over de voorkeuren en het gedrag van de bezoeker op de website. Deze informatie wordt gebruikt om inhoud en advertenties relevanter te maken voor de specifieke bezoeker. 2 dagen
5 tk_tc Verzamelt data over de voorkeuren en het gedrag van de bezoeker op de website. Deze informatie wordt gebruikt om inhoud en advertenties relevanter te maken voor de specifieke bezoeker. Sessie

5. Contact

Indien u vragen of opmerkingen heeft over deze cookie verklaring kan u contact opnemen met Anneke Crauwels via info@annekecrauwels.com of via de contactgegevens bovenaan deze pagina. U kan ook gebruik maken van het webformulier op de website.